Den deti

0

Aké sú územné centrá poradenstva pre školy?

Územná, verejná sieť centier permanentných pomôcok s úlohou zhromažďovať, uchovávať a rozširovať poznatky deň detí (osvedčené postupy, školenia) a zdroje (hardvér a softvér) v prospech vzdelávacej integrácie zdravotne postihnutých prostredníctvom Nových technológií. Sieť je schopná konkrétne pod

porovať školy pri nákupe a efektívnom využívaní nových technológií pre školskú integráciu. Zrodil sa z projektu NTD (New Technologies and Disabilities), ktorý je jednotne distribuovaný po celom talianskom území deň detí a ponúka rady a školenia učiteľom, rodičom a žiakom v oblasti technológií aplikovaných na žiakov so zdravotným postihnutím.

V súčasnosti je na území SR v prevádzke 100 centier územnej podpory. Na podporu CTS zabezpečuje ministerstvo školenia a diskusné stretnutia s krajskými predstaviteľmi pre zdravotne postihnutých as prevádzkovateľmi jednotlivých centier. Referenta CTS môže kontaktovať riaditeľ školy, rodina a samotní učitelia.

Žiaci so zdravotným postihnutím deň detí sa nemôžu zúčastniť

Deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré podliehajú povinnej školskej dochádzke a ktorým dočasne bránia školská dochádzka zo zdravotných dôvodov, je naďalej garantované vzdelanie a školská dochádzka.

Za týmto účelom školský dozor po dohode s miestnymi zdravotníckymi jednotkami a zotavovacími a rehabilitačnými strediskami, verejnými a súkromnými, pridruženými k ministerstvám zdravotníctva a práce a sociálneho zabezpečenia, zabezpečuje ústav pre hospitalizovaných maloletých v bežných triedach ako samostatné oddiely štátnej školy.

Do týchto tried môžu byť prijatí aj maloletí prijatí do hospitalizačných stredísk, ktorí nie sú v stave zdravotného postihnutia a u ktorých sa zistí, že nemôžu plniť povinnú školskú dochádzku v trvaní najmenej tridsať vyučovacích dní.
Normatívne odkazy: Zákon z 5. februára 1992, č. 104, čl. 12 odsek 9.

Získavajú žiaci so zdravotným znevýhodnením platnú kvalifikáciu?

Musíme rozlišovať medzi prvým a druhým stupňom vzdelávania. V prvom cykle, t. j. na základnej a 1. stupni strednej školy, je programovanie vždy platné pre postup do vyššieho ročníka, aj keď je úplne diferencované, keďže hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením vždy prebieha na základe ich Individuálneho vzdelávacieho plánu.

To samozrejme platí aj deň detí v čase záverečnej štátnej skúšky (bývalá stredoškolská skúška), ktorú môže kandidát so zdravotným znevýhodnením absolvovať aj úplne inými testami podľa toho, čo má ustanovené v IVP.

Absolvovaním týchto testov získate diplom platný vo všetkých smeroch, bez zmienky o konkrétnej ceste. Ako je zrejmé z článku 11 ods. 11 O M n. 90/01 ​​len vtedy, ak žiak strednej školy nedosiahne ciele svojho IVP, ktorý je kalibrovaný výlučne na základe jeho skutočných schopností, diplom nezíska; na druhej strane na stredných školách článok 15 O M č.

90 / 01 rozlišuje medzi zjednodušeným deň detí a diferencovaným IVP, čo je rozdiel, ktorý pre stredné školy neexistuje. Situácia sa v skutočnosti mení v druhom cykle (stredná škola). V tomto type školy majú žiaci so zdravotným znevýhodnením zaručenú dochádzku, nie však dosiahnutie kvalifikácie. Preto sú pre nich možné dve odlišné cesty:

kurikulárne alebo na minimálne ciele, ktoré vedú k dosiahnutiu bežnej kvalifikácie;
diferencovaný, ktorý umožňuje len školskú dochádzku a v konečnom dôsledku vedie k vydaniu vysvedčenia, nie diplomu.

Čo je to diferencované programovanie?

Na druhom stupni strednej školy (gymnázium), keď sú ciele individualizovaného vzdelávacieho plánu jasne odlišné od cieľov organizácie triedy, je programovanie vyhlásené za diferencované a žiak preto nemôže získať kvalifikáciu. Okrem výnimočných situácií sa diferencované programovanie uplatňuje len v prípade kognitívnych porúch.

Rodina musí byť o tejto voľbe okamžite informovaná a má právo namietať; v tomto prípade bude žiak rovnako dodržiavať svoj IVP, s podporou a akoukoľvek inou ochranou, ale hodnotenie bude prebiehať na základe kritérií definovaných pre celú triedu.

Žiak, ktorý navštevuje diferencovaný program, je na konci roka prijatý do ďalšej triedy, ale v skutočnosti nedosiahol postup. Na vysvedčení bude uvedené, že hodnotenie bolo vykonané na základe vášho Individuálneho vzdelávacieho plánu. Na billboardy vystavené verejnosti by sa nikdy nemala vkladať žiadna osobitná poznámka. Na konci kurzu nezíska diplom, ale certifikát o absolvovaní školenia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu