Vyslov slova vzdelavacia a logopedicka

0

IVP – Individualizovaný vzdelávací plán každoročne popisuje výchovno-vzdelávacie a didaktické intervencie určené pre žiaka logopedické hry, definuje ciele, metódy a kritériá hodnotenia. Je neoddeliteľnou súčasťou triedneho výchovno-didaktického plánovania a obsahuje:

  • vzdelávacie účely a ciele a najmä vzdelávacie, socializačné a vzdelávacie ciele súvisiace s rôznymi oblasťami, ktoré je možné sledovať počas roka aj v súvislosti s plánovaním triedy; pracovné trasy (špecifické činnosti);
  • metódy, materiály, pomôcky a technológie, pomocou ktorých sa má zorganizovať návrh, vrátane organizácie zdrojov (harmonogramy a organizácia činností);
  • hodnotiace kritériá a metódy;formy integrácie medzi školou a mimoškolou.

Keďže hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením odkazuje na IVP, tak z hľadiska cieľov, ako aj metód logopedické hry a kritérií overovania, tento dokument musí jasne obsahovať všetky prvky, ktoré potom efektívne umožnia hodnotiť výsledky didaktickej činnosti.

Čo je to individualizovaný vzdelávací plán alebo IVP?

IVP sa vypracúva na začiatku každého školského roka a následne podlieha overeniu. Vypracúva ho spoločne škola a služby (psycho-sociálno-zdravotný tím) v spolupráci s rodinou. Ako POF (Plán ponuky vzdelávania logopedické pracovné listy) školy zohľadňuje aj žiakov so zdravotným znevýhodnením?Inkluzívna škola musí pri formulovaní POF nevyhnutne brať do úvahy svojich žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Musí opísať, čo ponúka svojim používateľom z hľadiska efektívnej použiteľnosti pre každého, vrátane žiakov s konkrétnymi ťažkosťami, ako aj naznačiť, ako škola zasahuje, aby prekonala akékoľvek prekážky, aby lepšie reagovala na špeciálne vzdelávacie potreby.

Predovšetkým musí jasne definovať spôsoby organizovania menej štruktúrovaných momentov, ako sú doplnkové aktivity, vzdelávacie výlety, priestory na stretnutia atď. a aby sa predišlo riziku vylúčenia logopedické pracovné listy, je dôležité zasiahnuť proti prúdu s vhodným inkluzívnym dizajnom. Kto musí sprevádzať žiakov so zdravotným znevýhodnením v prípade vzdelávacích výletov alebo iných doplnkových aktivít (bazén, divadlo…)?Aj v týchto prípadoch platí zásada plánovania.

žiak so zdravotným znevýhodnením

Keď sa rozhodnete zorganizovať vzdelávací výlet alebo inú iniciatívu na jednu alebo viac tried, budete musieť vziať do úvahy všetky potreby: v prvom rade didaktické, ale potom aj náklady, bezpečnosť, časy a vzdialenosti. Ak je v týchto triedach žiak so zdravotným znevýhodnením, výlet sa naplánuje tak logopedické pracovné listy, aby sa ho mohol zúčastniť aj on.

Žiadne pravidlo nepredpisuje, ako by sa oň malo starať, ani kto by naň mal pri týchto príležitostiach dohliadať: škola vo svojej autonómii pripraví najvhodnejšie opatrenia, ktoré žiakovi umožnia zúčastniť sa tejto skúsenosti bez nadmerných rizík a nepríjemností. Dozorom je teda možné zveriť podpornému učiteľovi, ale aj inému učiteľovi, asistenčnému operátorovi, zamestnancovi školy, družke (na stredných školách), príbuznému alebo inej profesionálnej či dobrovoľnej osobnosti, ktorá je považovaná za vhodnú a samozrejme dostupnú.

Aké sú pracovné skupiny pre inkluzívne vzdelávanie, GLHI a GLH?V každej vzdelávacej inštitúcii zákon 104/92 predpokladá GLHI logopedické pomôcky, pracovnú skupinu pre hendikep inštitútu.

Ide teda o medziinštitucionálnu skupinu, teda otvorenú pre všetky agentúry, ktoré majú odborné znalosti v tejto problematike: škola, rodičia, ASL, miestne orgány a prípadne aj zástupcovia asociačnej reality územia. Na stredných školách je dôležitá aj prítomnosť študentov, a to všetkých zamestnancov ATA.

Aby to bol skutočne nástroj integrácie, je nevyhnutné, aby participácia nebola obmedzená len na tých, ktorí sú priamo zapojení. Takže nielen podporovať učiteľov, nielen rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením, nielen žiakov so zdravotným znevýhodnením logopedické pomôcky. Má za úlohu spolupracovať s riaditeľom školy na zlepšení kvality integrácie formulovaním organizačných a vzdelávacích návrhov

Výraz GLH, Pracovná skupina pre hendikep, sa vzťahuje namiesto toho na každého jednotlivého žiaka a označuje súbor predmetov, ktoré majú definovať dynamický funkčný profil a IVP, teda všetci učitelia, kurikulárni logopedické pomôcky a pomocní pracovníci a prevádzkovatelia Zdravotníckej spoločnosti, v spolupráci s rodičmi.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu