Chemicke prvky okolo nas

0

V tejto súvislosti záverečná konferencia na prezentáciu výsledkov projektu ERASMUS + SPACE – Skills for school professionals against cyberbullying events, ktorá sa minulý rok konala v Brindisi. 26. september nám poskytuje príležitosť pozrieť sa do ešte neotvoreného okna v panoráme najinovatívnejších vzdelávacích prístupov v oblasti kyberšikany, v rámci MOOC (Massive Open Online Course).

Projekt SPACE sa zrodil zo šťastnej intuície pracovnej skupiny Nezávislého inštitútu pre výskum a vzdelávacie experimenty Learning Community (National Research Registry – 61869FGO) a zdieľa ho partnerstvo tvorené 5 európskymi krajinami (IT-ES-TR-NL – PT ) zahŕňajúce školy prvého a druhého stupňa vzdelávania (ISCED 2 a ISCED 3), s vedúcim partnerom Istituto Comprensivo chemické prvky (BRIC81000C), inštitúty, ktoré sa uznali za spoločný cieľ prevencie a boja proti tomuto javu kyberšikanovania od prvého cyklu vzdelávania na európskej úrovni.

Predbežné aktivity Projektu upozornili všetkých na skutočnosť, že napriek tomu, že členské štáty Európskej únie chemické prvky implementovali množstvo iniciatív na prevenciu a boj proti fenoménu kyberšikany, napriek rozsiahlemu repertoáru

OER (Open Educational Resources) dostupného na Na európskej a medzinárodnej úrovni vo všetkých jazykoch zostala každá z týchto iniciatív izolovaným faktom obmedzujúcim možnosť poznať a využívať postupy, riešenia a zdroje.

Knižnica OER (Open Educational Resources).Pracovná skupina projektu SPACE reagovala na túto výzvu vytvorením online knižnice, vytvorením systematickej a organizovanej tematickej zbierky

OER, štruktúrovanej podľa mapy zručností potrebných na plánovanie adekvátnych preventívnych, informačných a školiacich akcií; zlepšiť digitálne zručnosti s osobitným zreteľom na správne používanie webových kanálov a sociálnych sietí, ochranu bezpečnosti a dôvernosti osobných a citlivých údajov, dôsledky právnej povahy.

Dokumenty, štatistiky, zákony, prezentácie

Knižnica OER chemické prvky je výsledkom systematického spracovania obsahu, prostredníctvom ktorého boli identifikované, hodnotené, klasifikované a usporiadané existujúce online zdroje na tému kyberšikany podľa tematických oblastí: dokumenty, štatistiky, zákony, prezentácie, videá, podcasty.

Kľúčovým výsledkom projektu je knižnica OER. V skutočnosti všetok obsah analyzovaný a klasifikovaný v tejto databáze tvorí repertoár informácií, s ktorými bol MOOC SPACE navrhnutý a postavený [6].Štyri tematické okruhyZákladný obsah bol štruktúrovaný do štyroch tematických oblastí:

Všeobecné: obsahuje definície a informácie o šikanovaní a kyberšikane, všeobecné štatistiky o šírení javu, o výskyte a rizikových faktoroch;
Psychopedagogické: s uvedením prvkov a premenných chemické prvky, ktoré umožňujú pochopiť a identifikovať rizikové situácie, zvládať konflikty, plánovať preventívne, informačné a školiace akcie pre žiakov;

Technologické: obsahujúce indikácie na získanie úplného prehľadu o zariadeniach používaných mladšou generáciou na vedomé používanie sociálnych médií, nástrojov sieťovej komunikácie;Legislatíva: s repertoárom európskej a národnej legislatívy, odporúčaniami, obežníkmi, inštitúcie, na ktoré sa treba obrátiť v prípade epizód

Poskytujte presný obsah v krátkom čase

Štruktúra SPACE MOOC bola navrhnutá podľa smerníc Centra koordinovaných služieb (CSC) Northwestern University. Podľa odporúčaní obsiahnutých v týchto usmerneniach, aby sa zabezpečila konzistentná účasť najväčšieho počtu používateľov, musí MOOC poskytovať prísny obsah v krátkom časovom období. Trvanie MOOC sa zvyčajne počíta v týždňoch a zvyčajne končí medzi šiestym a dvanástym týždňom.

MOOC je prístupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Väčšina obsahu je ponúkaná v asynchrónnom režime, aby sa zabezpečilo, že všetci účastníci môžu vykonávať navrhované aktivity podľa svojich preferencií a vlastným tempom štúdia.

MOOC SPACE bol rozdelený do štyroch modulov, z ktorých každý obsahoval dve UdA (Learning Units), v celkovej dĺžke šiestich týždňov; každý celok obsahuje študijné materiály (články, videá, informačné materiály, interaktívne materiály, cvičenia a pod.);

každý modul MOOC končí cvičením navrhnutým ako „skutočná úloha“, ktorej cieľom je umožniť každému účastníkovi vykonať potrebné sebahodnotenie nadobudnutých vedomostí a zručností s cieľom predchádzať fenoménu kyberšikany a bojovať proti nemu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu