Zlomky a desatinne cisla predloha geoq

0

Všeobecne sa verí, že ďalšou hranicou slobody vyučovania je morálka vo všeobecnosti (samozrejme vo vzťahu k typu vyučovania a typu študentov) a ústavný verejný poriadok, t. j. základné pravidlá upravujúce naše spolunažívanie, ako aj duchovné dedičstvo. národa, ktorý nemožno znehodnotiť alebo znevážiť (pozri A. MATTIONI, «Učenie (sloboda)», v Digesto, Disc. Pubbl., Turín, UTET, 1993, s. 420 a nasl.).

Existujú teda technické limity, to znamená vnútorné a subjektívne charakteristiky vyučovania, ktoré sa musí vyučovať s prihliadnutím na bežne uznávaný obsah predmetu a učebné schopnosti študentov; zjavne nie je možné zlomky na desatinné čísla, aby sa učenie využívalo na účely politickej propagandy alebo prozelytizácie (takže B. CARAVITA, cit. dielo, s. 226).

Vyplýva to z nevyhnutnej neutrality výučby, čo však neznamená absenciu osobného postoja zo strany učiteľa, ktorý má v každom prípade povinnosť informovať študentov aj o iných tézach, ako sú tie, ktoré podporuje, aby bola zaručená objektivita učenie (P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI zlomky na desatinné čísla, Inštitúcie verejného práva, Cedam, Padova 2011, s. 494).3. Legislatívna disciplína

Ústavné princípy potvrdila súčasná legislatívna disciplína. Teda d. lgs. 16. apríla 1994, č. 297, ktorý tvorí T.U. školských zákonov v čl. 1 stanovuje, že «učiteľom je zaručená sloboda vyučovania chápaná ako didaktická autonómia a ako slobodné kultúrne vyjadrenie učiteľa»;

Učiteľom je zaručená sloboda vyučovania

Uplatňovanie tejto slobody je zamerané na podporu plnohodnotného formovania osobnosti žiakov prostredníctvom otvoreného porovnávania kultúrnych pozícií; pri vykonávaní pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti je zaručená odborná samostatnosť. V umení. 2 sa ustanovuje, že výchovná akcia sa uskutočňuje v súlade s morálnym a občianskym svedomím žiakov as čl. 3 zlomky na desatinné čísla, že škola je komunita, ktorá interaguje s väčšou sociálnou a občianskou komunitou.

Funkcia výučby, ktorou je umožniť študentom získať primeranú prípravu zodpovedajúcu úrovni, ktorá sa v danom historickom momente považuje za platnú, aj preto, že kvalifikácia má právnu hodnotu, oprávňuje didaktickú koordináciu, aj čo sa týka úpravy programov a prijímanie učebníc, zverené rôznym stupňom administratívnej organizácie školy:

táto koordinácia však musí vždy zaručiť možnosť individuálneho učiteľa orientovať obsah vyučovania podľa toho desatinné čísla na zlomky, čo to považuje za dôležité alebo nevyhnutné, bez toho, aby bola dotknutá potrebné zaoberať sa všetkými témami predpokladanými v programe.

  • Sloboda vyučovania bola uznaná aj vtedy, keď bol zavedený princíp, podľa ktorého sú vzdelávacie inštitúcie funkčnými autonómiami (pozri R. MORZENTI PELLEGRINI, Vzdelávanie a odborná príprava v novej decentralizovanej správe republiky, Giuffrè, Milan 2004, s. 113): dpr. 8. marca 1999, č. 275 v skutočnosti v čl. 1 špecifikoval, že autonómia vzdelávacích inštitúcií desatinné čísla na zlomky je zárukou slobody vyučovania a kultúrneho pluralizmu; umenie.
  • 4 ustanovuje, že vzdelávacie inštitúcie schvaľujú školenia a upravujú časový rozvrh vyučovania a vykonávanie jednotlivých odborov „v súlade so slobodou vyučovania“.

Autonómia vzdelávacích inštitúcií teda spolupracuje pri garantovaní slobody vyučovania, neobmedzuje ju.4. Vyvážený výklad práva a povinnosti.

Protiklad medzi právom učiteľa na slobodu vyučovania a povinnosťou zabezpečiť primeranú výchovno-vzdelávaciu činnosť je potrebné vyriešiť zvážením vzťahu medzi slobodou vyjadrovania myslenia učiteľa a potrebami verejnej vzdelávacej služby, ktorá je poskytovaná v komunite. scholastický.

Riešenie možného konfliktu spočíva v identifikácii interpretačného pravidla, ktoré zabezpečuje primeranosť použitia týchto dvoch inštitúcií a primeranosť služby. čl. 3 ústavy, ktorá upravuje oba profily, v tomto bode garantuje, že ani učiteľ, ani učiaci sa nie sú diskriminovaní z hľadiska rastu človeka a komunity desatinné čísla na zlomky (na tému F. FRACCHIA, Vzdelávací systém a tréning, Giappichelli, Turín 2008, s. 27). Navyše, vyššie citovaný princíp primeranosti je potom aktualizovanou právnou deklináciou kritéria povahy vecí (k právnemu posúdeniu tohto kritéria pozri stanovisko N. BOBBIO).

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu