Pavučinka – sluchové vnímanie

0

Súbor štyroch  pracovných zošitov na precvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie. Pracovať s nimi môžu špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, rodičia, teda všetci, ktorí chcú pomôcť deťom so špecifickými poruchami učenia, deťom s dyslexiou a dysotografiou, chybnou výslovnosťou a oslabeným percepčným vnímaním.

Pracovné zošity sú všeobecne určené pre deti mladšieho školského veku.

Avšak 1. zošit môžu používať už aj predškolské deti a 4. zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy, ktoré sú vhodné tiež pre žiakov 2. stupňa s oslabeným sluchovým vnímaním a so špecifickými poruchami učenia.

Súčasťou prvých dvoch zošitov sú CD, keďže ide hlavne o sluchové vnímanie. Dieťa zadanie úlohy a dané slová nielen číta a spája s obrázkami, ale čo je najdôležitejšie, počúva správnu výslovnosť a opakuje.

Pracovný zošit č. 1: Môžu ho využiť ajpredškoláci. Obsahuje cvičenia na rozvíjanie sluchovej pamäti, analýzy, rytmu a pozornosti. Úlohy sú na prvý pohľad jednoduché, robenéhravou formou, ale objavia sa aj pojmy hláska, slabika, prvý, posledný a pod.

Pracovný zošit č. 2: Slúži na nácvik sluchovej analýzy a syntézy, manipulácie s hláskami v slove a sluchovej pamäti. Dieťa slová počúva, opakuje, rozkladá na slabiky a hlásky, hľadá, identifikuje písmená, vyslovuje. Úlohy postupujú od jednoduchších k náročnejším.

Pracovný zošit č. 3: Žiak si postupne osvojuje rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások. V cvičeniach ide o nácvik automatického používania krátkych a dlhých samohlások pri zapojení čo najviac zmyslov vrátane správnej výslovnosti.

Pracovný zošit č. 4: Obsahuje úlohy na rozlišovanie mäkkých a tvrdýchslabík di, ti, ni, dy, ty, ny a rozlišovanie sykaviek. Chyby v týchto javoch sú špecifické pre žiakov s dysortografiou, nesprávnou výslovnosťou a opäťs nedostatočne rozvinutým sluchovým vnímaním. Tento zošit môžu používať aj starší žiaci kvôli náročnejším úlohám a obsahu.

200 strán + CD

Vhodné pre prácu s deťmi od 4 rokov (1. zošit) až pre žiakov na 2. stupni (4. zošit)

Ukážku nájdete publikácie nájdete v záložke Súbory odkazy

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie