Modelové situácie: Nebezpečné situácie 2

0

60 farebných obrazových kariet formátu A5 obsahuje 15 príbehov nebezpečných situácií z reálneho života, do ktorých sa môžu deti dostať.

Dej každého príbehu je v logickej následnosti rozkreslený na 4 kartách.

Pomôcka je určená pre predškolákov materských školách, pre žiakov 1. – 5. tried základných škôl, špeciálnych škôl, družín.

Situácie:

 1. úpal,
 2. dráhové napätie,
 3. fajčenie,
 4. spadnuté elektrické drôty,
 5. obarenie kávou,
 6. pozor na cudzích ľudí,
 7. korčuľovanie na rybníku,
 8. oheň v lese,
 9. skákanie do vody,
 10. nástrahy stavby,
 11. stratiť sa na ulici,
 12. zápalky
 13. zúrivý pes,
 14. pád zo stromu,
 15. šikanovanie.

Možné spôsoby využitia:

 • Učiteľ (rodič) karty zamieša a požiada žiakov (deti), aby ich roztriedili do štvoríc podľa toho, ako spolu súvisia.
 • Jednu situáciu tvorí vždy štvorica obrázkov. Žiaci ich majú zoradiť podľa logickej následnosti deja.
 • Učiteľ jeden zo štvorice obrázkov situácie zoberie a požiada žiaka alebo skupinu žiakov, aby chýbajúci obraz prerozprávali alebo predviedli.
 • Učiteľ požiada žiakov (skupinu žiakov), aby prerozprával ostatným, čo sa v danej situácii stalo.
 • Situáciu spolu rozoberieme z rôznych hľadísk, napr. Kde sa stala chyba? Ako sa tomu dalo zabrániť? Ako sa v takej situácie máme správne zachovať? a  pod.
 • Žiaci (deti) hľadajú na kartách spoločné znaky, rovnaké predmety…

Prečo je vhodné karty používať?

 • Pomôcka rozvíja vnímanie, pamäť, fantáziu, logické myslenie a vyjadrovacie schopnosti detí.
 • Deti sa učia správne chápať súvislosti a vzťahy medzi javmi.
 • Vypracované témy sa dajú použiť na mnohých vyučovacích hodinách na 1. stupni ZŠ: slovenský jazyk, prvouka, sloh, výtvarná výchova, dopravná výchova, etická a prosociálna výchova, učenie prvej pomoci…
 • Uľahčujú prípravu na vyučovanie a robia hodiny atraktívnejšie a zážitkovejšie.
 • Aktívne zapájajú deti/žiakov do preberanej témy.
 • Žiaci/deti sú aktívnejší/-ie, pretože činnosti s kartami ich vďaka zapájaniu viacerých zmyslov bavia.
 • Učenie má charakter atraktívnej hry.

Formát A5, odolné ohybné karty, zdravotne neškodné, vyrobené v ČR.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie