Modelové situácie: Dopravná výchova – chodci

0

60 farebných obrazových kariet formátu A5 obsahuje 15 príbehov situácií z reálneho života, do ktorých sa môžu deti dostať.

Dej každého príbehu je v logickej následnosti rozkreslený na 4 kartách.

Pomôcka je určená pre predškolákov materských školách, pre žiakov 1. – 5. tried základných škôl, špeciálnych škôl, družín.

Situácie:

 1. prechádzanie štvorprúdovej cesty,
 2. bezpečné vychádzanie z domu,
 3. cyklotrasa v parku,
 4. chôdza po ceste bez chodníka,
 5. v aute sa musíme pripútať,
 6. prechádzanie cesty na semafor,
 7. prechádzanie cesty bez semaforu,
 8. prechádzanie cesty s ostrovčekom,
 9. znížená viditeľnosť,
 10. vybehnutie spoza autobusu,
 11. vybehnutie spoza zaparkovaných áut,
 12. vyhýbanie sa na chodníku,
 13. vychádzanie pred školu,
 14. vystupovanie z auta,
 15. železničný prejazd.

Možné spôsoby využitia:

 • Učiteľ (rodič) karty zamieša a požiada žiakov (deti), aby ich roztriedili do štvoríc podľa toho, ako spolu súvisia.
 • Jednu situáciu tvorí vždy štvorica obrázkov. Žiaci ich majú zoradiť podľa logickej následnosti deja.
 • Učiteľ jeden zo štvorice obrázkov situácie zoberie a požiada žiaka alebo skupinu žiakov, aby chýbajúci obraz prerozprávali alebo predviedli.
 • Učiteľ požiada žiakov (skupinu žiakov), aby prerozprával ostatným, čo sa v danej situácii stalo.
 • Situáciu spolu rozoberieme z rôznych hľadísk, napr. Kde sa stala chyba? Ako sa tomu dalo zabrániť? Ako sa v takej situácie máme správne zachovať? a  pod.
 • Žiaci (deti) hľadajú na kartách spoločné znaky, rovnaké predmety…

Prečo je vhodné karty používať?

 • Pomôcka rozvíja vnímanie, pamäť, fantáziu, logické myslenie a vyjadrovacie schopnosti detí.
 • Deti sa učia správne chápať súvislosti a vzťahy medzi javmi.
 • Vypracované témy sa dajú použiť na mnohých vyučovacích hodinách na 1. stupni ZŠ: slovenský jazyk, prvouka, sloh, výtvarná výchova, dopravná výchova, etická a prosociálna výchova, učenie prvej pomoci.
 • Uľahčujú prípravu na vyučovanie a robia hodiny atraktívnejšie a zážitkovejšie.
 • Aktívne zapájajú deti/žiakov do preberanej témy.
 • Žiaci/deti sú aktívnejší/-ie, pretože činnosti s kartami ich vďaka zapájaniu viacerých zmyslov bavia.
 • Učenie má charakter atraktívnej hry.

Formát A5, odolné ohybné karty, zdravotne neškodné, vyrobené v ČR.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie