Martina Zubáková, Mária Markovičová

0

Skupina, koordinovaná manažérom alebo jeho zástupcom, môže podľa potreby využiť poradenstvo a/alebo dohľad externých alebo interných expertov, a to aj prostredníctvom dohôd s verejnými alebo súkromnými inštitucionálnymi subjektmi.

Komisia pre špeciálne vzdelávacie potreby (BES)

Liceo Maffei najmä prostredníctvom komisie BES presadzuje a šíri inkluzívne vyučovacie stratégie s cieľom predchádzať zložitým situáciám a umožniť plnohodnotnú účasť na vzdelávacích aktivitách žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (L.P. 5/2006).

Cieľom je realizovať akcie, ktoré vedú k plnej inklúzii, sociálnej participácii a dosiahnutiu maximálneho vzdelávacieho potenciálu Markovičová každého študenta.Podľa súčasnej legislatívy medzi špeciálne vzdelávacie potreby patria:A – Študenti s telesným alebo mentálnym postihnutím certifikovaní podľa zákona 104/92.Liceo Maffei zaručuje osobitnú pozornosť začleňovaniu študentov s certifikovaným postihnutím.

Vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom Individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP) a podpory miestnej siete garantujú právo na vzdelanie, prijímajú potrebné opatrenia na podporu úspešnosti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím a zároveň umožňujú plnú sociálnu a kultúrnu integráciu.

V triednej rade je ustanovený zástupca žiakov. Plánujú sa pravidelné stretnutia siete s rodinami a zdravotným úradom, aby sa zdieľal a monitoroval vzdelávací pakt, ktorý vidí študenta v centre Markovičová.

B – Študenti so špecifickými poruchami učenia (SLD) podľa zákona 170/2010.Diagnostické hodnotenie SLD vykonávajú špecializované služby (APSS alebo akreditované orgány) na žiadosť rodičov. Tento termín sa vzťahuje len na poruchy školských zručností a najmä na dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu.

Na základe klinickej správy triedna rada vypracuje Personalizovaný vzdelávací plán (PEP), v ktorom definuje kompenzačné nástroje a dispenzárne opatrenia, ktoré je potrebné prijať na podporu študenta v procese učenia a podporu úspechu vo vzdelávaní. Každý študent so SLD má svoju kontaktnú osobu v rámci Triednej rady.

C – Študenti v znevýhodnených situáciách podmienených konkrétnymi sociálnymi alebo environmentálnymi podmienkami.Žiak v situácii socioekonomického, jazykového a kultúrneho znevýhodnenia prežíva osobnú skúsenosť emocionálnej a psychickej krehkosti, ktorá podmieňuje jeho vzťahy s okolím Markovičová, s kontextami a s ľuďmi a ktorá sa môže prejaviť v nepohode v škole.

Triedna rada vo svojej autonómii a vo vzťahu k svojej pedagogickej a didaktickej úlohe má za úlohu identifikovať takéto situácie za účelom plánovania cielených pedagogických intervencií a výchovno-didaktických opatrení zameraných na podporu rastu a procesu učenia sa žiakov a žiačok. . Triedna rada môže využiť podporu odborníkov a miestnych sociálnych a zdravotných služieb.

Rodina je zapojená a informovaná za účelom plánovania a definovania intervencií a návrhu personalizovaného vzdelávacieho plánu (PEP), ktorý má dočasný charakter, keďže je nastavený ako intervenčný projekt obmedzený na obdobie potrebné na dosiahnutie očakávaných cieľov. V triednej rade je menovaný zástupca žiakov.

Medzikultúrna komisia Markovičová

Liceo Andrea Maffei v súlade s platnou provinčnou legislatívou garantuje prijatie a integráciu zahraničných študentov nasledujúcimi spôsobmi:

  • aktivity na uľahčenie učenia sa taliančiny L2 vo vzťahu k úrovni vedomostí študenta;
  • vypracovanie individualizovaných učebných ciest (PDP) na základe východiskových podmienok a navštevovanej školy;
  • využitie akýchkoľvek zásahov mediátorov, kolegov tútorov na prekonanie počiatočných jazykových ťažkostí;
  • vzťahy s miestnymi úradmi a inými školami v oblasti pre sieťové aktivity.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu