Martin selner

0

Berúc do úvahy, že každý učiteľ je zodpovedný vo svojej oblasti, tak v medzikultúrnom dialógu, ako aj v jazykovom vzdelávaní, za uľahčenie učenia sa talianskeho jazyka, je možné predefinovať programovanie jednotlivých disciplín aj rozvrh hodín.

Stredoškolská interkultúrna komisia na základe správ jednotlivých triednych rád organizuje špecifické aktivity jazykovej podpory a posilňovania, definuje cielené intervencie, navrhuje alternatívne spôsoby vzdelávania Martin selner a udržiava kontakt s rodinami, ako je stanovené v Recepčnom protokole.

Posilnenie jazykov komunity a internacionalizácia

Ekonomická globalizácia a súčasný historický a kultúrny kontext si vyžadujú primerané zručnosti na zvládnutie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a na flexibilný rozvoj osobných, vzdelávacích a profesionálnych projektov.

Ako sa opätovne potvrdilo v odporúčaní Európskej rady z 22. mája 2018, viacjazyčnú kompetenciu treba považovať za jednu z kľúčových kompetencií európskeho občana z kultúrneho hľadiska, a to tak z hľadiska sociálneho začlenenia, ako aj uľahčenia prístupu na trh práce a profesijného mobilitu. Táto kompetencia definuje schopnosť používať rôzne jazyky primerane a efektívne na účely komunikácie.

Umenie. 56 bis, L.P. 5/2006 sa ustanovuje, že posilnenie výučby jazykov sa realizuje v jednotlivých školách a vzdelávacích inštitúciách s profilom autonómie, vo vzťahu k plánovaným kurikulárnym aktivitám Martin selner a prítomnosti vhodných pedagogických zamestnancov.

Spoliehajúc sa na pestrú škálu pozitívnych skúseností získaných v priebehu rokov, Liceo Maffei podporuje učenie sa všetkých jazykov komunity vyučovaných v inštitúte prostredníctvom:

 • integrované učenie sa jazyka a obsahu (vyučovanie v CLIL) s rôznymi metódami a metódami:
 • lettorato (v angličtine);
 • kurzy prípravy na jazykové certifikácie;
 • divadelné workshopy v jazyku a divadelné predstavenia v jazyku;
 • študijné pobyty v zahraničí a študijné pobyty v zahraničí v školskom roku alebo kratšom období v školskom roku;
 • jazykové týždne;
 • školské výmeny a partnerstvo so zahraničnými školami;
 • vedecký týždeň v zahraničí pre 4. ročníky vedeckej strednej školy;
 • projekty v spolupráci s univerzitami na semináre a workshopy v anglickom jazyku
  medzinárodné projekty;
 • Erasmus mobility;pokračovanie v štúdiu nemčiny, ako voliteľnej disciplíny, v druhých dvoch ročníkoch.

Striedanie školy a práce

Uznesením č. 1616 z 18. októbra 2019 pokrajinská vláda opätovne definovala spôsoby realizácie aktivít striedania školy a zamestnania vo vzdelávacích dráhach druhého stupňa pokrajinského školstva. Predovšetkým objasnil, že: počet hodín na striedanie školských povinností v provincii Trento je 200 hodín pre stredné školy, ktoré sa majú vykonať za posledné tri roky; predpokladaný počet hodín predstavuje požiadavku na prístup k štátnej skúške;

Na účely platnosti štátnych skúšok druhého stupňa zodpovedajú kurzy striedania školy a zamestnania kurzom, ktoré sa v národnom systéme nazývajú „kurzy prierezových zručností a orientácie Martin selner“ (PCTO). Minimálne 50 % z plánovaného počtu hodín musí prebiehať mimo školy.

Striedanie školy a zamestnania je didaktická metodika, ktorej cieľom je obohatiť stredoškolskú odbornú prípravu o nadobudnutie zručností využiteľných aj vo svete práce, podporovať orientáciu mladých ľudí prehlbovaním osobných povolaní, záujmov a rôznych štýly učenia, aby sa ponuka vzdelávania dala do súladu s kultúrnym, sociálnym a ekonomickým rozvojom územia.

Všetky kurzy alternácie majú za cieľ získanie väčšieho sebauvedomenia, rozvoj a zdokonaľovanie postojov a túžob študenta Martin selner, získanie zručností a postojov užitočných pre vstup do sveta práce, usmernenie pre budúce voľby. Zabezpečujú zapojenie niekoľkých osobností v škole aj mimo nej, najmä pri spoločnom plánovaní kurzov s hostiteľom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu