Ladislav Navrátil

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

Neohybné slovné druhy a citoslovcia

Nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky, jednak gramatické výrazy (predložky, spojky a častice), ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom, lebo nepatri…

Nominálne slovné druhy

Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek a zámen s množstvom príkladov. Ich definícia, charakteristika, kategorizácia, vzory, príklady skloňovania, pravopis atď.

Ohybné slovné druhy

Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, zámen a slovies množstvom príkladov. Obsahovo sa prekrýva s knihami Nominálne slovné druhy a Slovesá – kráľovský slovný druh. Rozsahom je však útl…

Slovesá – kráľovský slovný druh

Opis slovenských slovies ako slovného druhu a ich gramatických kategórií, charakteristika slovies, klasifikácia, časovanie. Detailne spracované príklady, jednoznačná interpretácia a schematické znázor…