D Katuscak

0

laboratórna didaktika (nemá byť chápaná ako obmedzená na priestor vybavený na … ale ako didaktika činnosti). Všetky možnosti doteraz spomínaných etodologických metód nachádzajú uplatnenie v didaktike laboratórneho typu, teda v aktívnom, kooperatívnom, individualizovanom katuščák a skupinovom spôsobe práce, v ktorom sa žiaci môžu „učiť praxou“.

Laboratórne vyučovanie, používané v triedach a sekciách našej školy, je kontextom fyzických a duševných operácií v referáte nielen na miesto, ale aj na didaktickú situáciu, v ktorej konkrétnosť navrhovaných aktivít znamená aktívne a motivujúce učenie.

  • Metakognitívna didaktika (stimuluje deti, aby si uvedomili zavedené procesy učenia a učiteľov, aby zaujali postoje výskumu a reflexie svojej práce).
  • Už od najútlejšieho školského roku je potrebné u detí rozvíjať schopnosť reflektovať a využívať celý rad metakognitívnych dimenzií týkajúcich sa ich spôsobu myslenia a konania.

Potrebujeme stimulovať deti katuščák, aby poznali, rozvíjali a ovládali svoje operácie a mentálny potenciál v nepretržitej perspektíve „učenia sa učiť“.

Touto pedagogickou voľbou chceme v učiteľoch presadzovať aj postoje k výskumu a reflexii ich práce, vyhodnocovanie súladu medzi plánovaným a realizovaným, a to nielen na disciplinárnej či kognitívnej úrovni, ale aj na úrovni emocionálnej a vzťahovej.

Používanie multimediálnych jazykov (privítanie multimédií ako vzdelávacieho prostredia v škole). Nové znalostné scenáre predurčujú štruktúru vedomostí odlišnú od tej z minulosti. V tomto scenári žijú naše deti a musíme to brať do úvahy.

  • Používanie multimediálnych nástrojov a jazykov v škole znamená brať ich nie ako dopravné prostriedky, ale ako prostredie na učenie sa, vedieť, ako robiť, vedieť ako byť a cítiť.
  • Preto nielen ako jednoduché stroje alebo neutrálne vozidlá na prenos niečoho, ale ako rozšírenia kognitívnych schopností, nového retikulárneho myslenia a nie, ako v minulosti, lineárneho.

FLEXIBILITA ORGANIZÁCIE A VYUČOVANIA Škola navrhuje vzdelávacie prostredie pre rozvoj zručností študentov, vytvára „efektívne“ vyučovanie a organizuje premenné organizačného kontextu katuščák (priestorov a časov) uplatňovaním všetkých foriem flexibility ustanovených v prezidentskom dekréte 275 / 1999 a potvrdené v zákone 107/2015: didaktická flexibilita prostredníctvom úpravy vyučovacieho času a výkonu jednotlivých odborov a činností, prispôsobiť ju typu štúdia a učebným rytmom, organizačná flexibilita starostlivosťou o propagáciu a podporu inovačných procesov a zlepšenie ponuky školení.

Súčasný organizačno-výukový model nám umožňuje osvojiť si niektoré formy flexibility, ktoré je možné pri pláne vzdelávania a katuščák dostupnosti finančných a odborných zdrojov ďalej využívať

Modulárna štruktúra ročného počtu hodín každej disciplíny a aktivity.

2. Posilnenie školského času aj nad rámec modelov a rozvrhov, v medziach organického zabezpečenia autonómie uvedeného v odseku 5, berúc do úvahy voľby študentov a rodín.

3. Agregácia disciplín v disciplinárnych oblastiach a sférach.

Pre materskú školu nie je konkrétne prideľovanie odborov jednotlivým učiteľom, ale všetci učitelia v triede prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených pre jednotlivé odbory v rámci učebného plánu, ktorý sa uskutočňuje päť dní a týždeň, od 8:00 do 16:00.

Na základnej škole je každý učiteľ v triede poverený jedným alebo viacerými disciplínami, ktoré sa majú vykonávať v dvoch rôznych vyučovacích hodinách: plný úväzok 40 hodín od 8:30 do 16:30 a normálny čas katuščák 27 hodín od 8:30 do 13:30. , od pondelka do piatku a raz za 15 dní v sobotu v čase od 8.30 do 12.30 hod.

Vzhľadom na skúsenosti získané v našom klube, na potreby súvisiace s vykonávaním disciplín v rôznych školských časoch sú týždenné vyučovacie hodiny organizované tak, ako je uvedené v nasledujúcich tabuľkách, aj keď by to nemalo byť chápané ako nepružným spôsobom, keďže potreby životného prostredia alebo organizácie môžu navrhnúť úpravy a korekcie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu