BYSTRÍK – didaktická postrehová hra

0

Unikátna didaktická postrehová hra. Hra pomáha zábavným spôsobom rozvíjať:

  • predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť,
  • matematické predstavy,
  • priestorovú orientáciu,
  • pozornosť,
  • sústredenosť,
  • sluchové a zrakové vnímanie,
  • správnu výslovnosť a slovnú zásobu.

Hra BYSTRÍK je inšpirovaná známou francúzskou hrou, jej originalita a jedinečnosť však spočíva v tom, že ponúka konkrétne aktivity vychádzajúce z učiva slovenského jazyka a matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ, ale aj aktivity vhodné pre predškolákov.

Hra je zvlášť vhodná pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), s poruchou pozornosti a aktivity (ADD, ADHD). V predškolskom veku môže slúžiť ako prevencia pred uvedenými poruchami. 

BYSTRÍK je výbornou pomôckou pri učení a opakovaní abecedy, gramatických pravidiel slovenského jazyka a jednoduchých matematických príkladov.

UKÁŽKA Z METODIKY K HRE

Obsah hry:

Hra obsahuje 55 kariet a podrobnú metodiku. Na kartách sú zobrazené písmená slovenskej abecedy a čísla. Na dvoch náhodne vybraných kartách je vždy spoločný len jeden znak. Písmená a čísla majú rôznu veľkosť, farbu a sú zobrazené rôznymi typmi písma. Hra obsahuje konkrétne úlohy pre predškolákov a žiakov v 1. – 4. ročníku ZŠ. 

Vek hráčov: 5 – 15 rokov

Počet hráčov: 2 – 6

Hru pred vydaním overovala autorka v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva v Leviciach a recenzentka v CŠPP pri Spojenej škole Pezinok – Modra. 

Autorka: PaedDr. Eva Gelányiová 

Recenzentka: PaedDr. Katarína Jelenčiaková 

Súčasťou hry je podrobná metodika.

Využitie hry: MŠ, ZŠ, poradne, doma…

Vyrobené v SR. 

Kúpite len u nás! 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie