1. KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY

0

Odborno-metodická publikácia pre materské školy podľa nového Štátneho vzdelávacieho program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

KaUčiNG = Katalóg učiteľa novej generácie: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

PUBLIKÁCIA MÁ ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR:  2016-8792/6856:4-100C  A JE ZARADENÁ DO ZOZNAMU NÁRODNÉHO REGISTRA UČEBNÍC S ODPORÚČACOU DOLOŽKOU.

  • V jednej publikácii cielené vzdelávacie aktivity na všetky vzdelávacie oblasti podľa nového ŠVP (z r. 2016).
  • Kapitoly: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Manažment školy a triedy.
  • Špeciálna kapitola Manažment školy a triedy s aktuálnymi informáciami pre riaditeľku MŠ od PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., z MŠVVaŠ SR  a pod redakčným vedením PaedDr. Ilony Uváčkovej zo ŠŠI. 
  • Všetky aktivity obsahujú výkonový a obsahový štandard, ako aj evaluačné otázky.
  • Pri každom námete uvedená veľkosť skupiny, využitie podľa ročných období, ako aj úroveň rozvoja.
  • Aktivity písané zrozumiteľne, prehľadne.
  • Postupy aktivít v krokoch, dobré tipy z praxe a námety na obmeny.
  • Skúsená redakčná rada je zárukou kvality publikácie: Prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.; PaedDr. B. Lehotayová, PhD.; PaedDr. E. Bruteničová; PaedDr. I. Uváčková; Mgr. T. Leginusová.
  • Recenzentky: PaedDr. J. Bolebruchová; PaedDr. M. Valášková, PhD.

Z obsahu: Malí bádatelia: vzduch okolo nás, Tvorivá dramatika v rozprávke, Hráme sa s rytmom, Malý golfista, Cesta od zrniečka k bochníku, Ako to bolo so Šípovou Ruženkou, Dobrý deň, žirafa, Príbeh lesa, Tu žijem ja, Jeseň dýcha na krídelká (1. časť grafomoriky), Zdravotné cvičenia a hry s PET fľašami, Zdravé zúbky, zdravý úsmev, Plánovací kalendár riaditeľky MŠ, Adaptačné vzdelávanie…

Do obsahu sa pozriete tu.

Publikáciu posudzovala predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu – p. PaedDr. J. Bolebruchová. Jej recenzia vyšla v odborno-metodickom časopise Predškolská výchova (č. 2/2015 – 2016) a okrem iného v nej hovorí: „Publikácia je novým metodickým a pracovným materiálom s cieľom prezentovať najlepšiu prax materských škôl a najnovšie vedecké poznatky z oblasti predprimárneho vzdelávania… Skúsená redakčná rada je zárukou kvality publikácie. … Predložená odborno-metodická publikácia nepochybne uľahčí prácu učiteľov materských škôl a pomôže pripraviť deti predškolského veku na vstup do 1. ročníka ZŠ.‟ Celú recenziu si môžete prečítať tu.

„Ako riaditeľka MŠ som nesmierne vďačná za takúto publikáciu (KAUČING), pretože mi pomáha hlavne v mojej riadiacej a pedagogickej praxi. V každej aktualizácii nájdeme veľa zaujímavého, odborného a poučného pre naše ďalšie pedagogické napredovanie.‟ Mgr. Miriam Mošaťová, riaditeľka MŠ Benkova 17, Nitra

Publikáciu si môžete objednať ako SAMOSTATNÚ KNIHU (krúžkový zakladač A4, 160 strán).

Publikácia má charakter obsaho uzavretého diela, aktualizácie do nej vychádzali v r. 2016 až 2018 (dajú sa objednať samostatne). Publikácia sa ďalej nedopĺňa.

ROK 2016:

Prvá aktualizácia vyša v 02/2016 = JARNÁ.

Druhá aktulizácia vyšla v 05/2016 =  LETNÁ.

Tretia aktulizácia vyšla v 08/2016 =  JESENNÁ.

Štvrtá aktualizáca vyšla v 11/2016 = ZIMNÁ.

ROK 2017:

Piata aktualizácia vyšla v 02/2017 =  JARNÁ.

Šiesta aktualizácia vyšla v 05/2017 =  LETNÁ.

Siedma aktualizácia vyšla v 08/2017 = JESENNÁ.

Ôsma akualizácia vyšla v 11/2017 =  ZIMNÁ.

ROK 2018:

Deviata aktualizácia vyšla v 03/2018 =  JARNÁ

Desiata aktualizácia vyšla v 05/2018 = LETNÁ

Jedenásta aktualizácia vyšla v 09/18 = JESENNÁ

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie